Publications

2024

 1. OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild
  Tianbao Xie, Fan Zhou, Zhoujun Cheng, Peng Shi, Luoxuan Weng, Yitao Liu, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu,  Yiheng Xu, and 4 more authors
  Conference on Language Modeling (COLM) 2024
 2. Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration
  Qiushi Sun, Zhangyue Yin, Xiang Li, Zhiyong Wu, Xipeng Qiu, and Lingpeng Kong,
  Conference on Language Modeling (COLM) 2024
 3. CoCA: Regaining Safety-awareness of Multimodal Large Language Models with Constitutional Calibration
  Jiahui Gao, Renjie Pi, Tianyang Han, Han Wu, Lanqing HONG, Lingpeng Kong, Xin Jiang, and Zhenguo Li,
  Conference on Language Modeling (COLM) 2024
 4. Empowering Large Language Model Agents through Action Learning
  Haiteng Zhao, Chang Ma, Guoyin Wang, Jing Su, Lingpeng Kong, Jingjing Xu, Zhi-Hong Deng, and Hongxia Yang,
  Conference on Language Modeling (COLM) 2024
 5. A Reparameterized Discrete Diffusion Model for Text Generation
  Lin Zheng, Jianbo Yuan, Lei Yu, and Lingpeng Kong,
  Conference on Language Modeling (COLM) 2024
 6. SEGO: Sequential Subgoal Optimization for Mathematical Problem-Solving
  Xueliang Zhao, Xinting Huang, Wei Bi, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 7. BBA: Bi-Modal Behavioral Alignment for Reasoning with Large Vision-Language Models
  Xueliang Zhao, Xinting Huang, Tingchen Fu, Qintong Li, Shansan Gong, Lemao Liu, Wei Bi, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2024
 8. Red Teaming Visual Language Models
  Mukai Li, Lei Li, Yuwei Yin, Masood Ahmed, Zhenguang Liu, and Qi Liu,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2024
 9. Large Language Models are not Fair Evaluators
  Peiyi Wang, Lei Li, Liang Chen, Dawei Zhu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Qi Liu, Tianyu Liu, and Zhifang Sui,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 10. A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning
  Yudong Wang, Chang Ma, Qingxiu Dong, Lingpeng Kong, and Jingjing Xu,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2024
 11. LoRA Meets Dropout under a Unified Framework
  Sheng Wang, Liheng Chen, Jiyue Jiang, Boyang Xue, Lingpeng Kong, and Chuan Wu,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2024
 12. GSM-Plus: A Comprehensive Benchmark for Evaluating the Robustness of LLMs as Mathematical Problem Solvers
  Qintong Li, Leyang Cui, Xueliang Zhao, Lingpeng Kong, and Wei Bi,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 13. PRoLoRA: Partial Rotation Empowers More Parameter-Efficient LoRA
  Sheng Wang, Boyang Xue, Jiacheng Ye, Jiyue Jiang, Liheng Chen, Lingpeng Kong, and Chuan Wu,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 14. L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models
  Chenxin An, Shansan Gong, Ming Zhong, Mukai Li, Jun Zhang, Lingpeng Kong, and Xipeng Qiu,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 15. Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models
  Lei Li, Yuqi Wang, Runxin Xu, Peiyi Wang, Xiachong Feng, Lingpeng Kong, and Qi Liu,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2024
 16. Self-Infilling Code Generation
  Lin Zheng, Jianbo Yuan, Zhi Zhang, Hongxia Yang, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2024
 17. Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models
  Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2024
 18. Decomposing the Enigma: Subgoal-based Demonstration Learning for Formal Theorem Proving
  Xueliang Zhao, Wenda Li, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2024
 19. Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
  Yiheng Xu, Hongjin Su, Chen Xing, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao Liu, Tianbao Xie, Zhoujun Cheng,  Siheng Zhao, and 4 more authors
  In International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024
 20. UniTabE: A Universal Pretraining Protocol for Tabular Foundation Model in Data Science
  Yazheng Yang, Yuqi Wang, Guangyi Liu, Ledell Yu Wu, and Qi Liu,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024

2023

 1. Can Language Models Understand Physical Concepts?
  Lei Li, Jingjing Xu, Qingxiu Dong, Ce Zheng, Qi Liu, Lingpeng Kong, and Xu Sun,
  In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2023
 2. DetGPT: Detect What You Need via Reasoning
  Renjie Pi, Jiahui Gao, Shizhe Diao, Rui Pan, Hanze Dong, Jipeng Zhang, Lewei Yao, Jianhua Han, Hang Xu, and Lingpeng Kong Tong Zhang,
  In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2023
 3. Generating Data for Symbolic Language with Large Language Models
  Jiacheng Ye, Chengzu Li, Lingpeng Kong, and Tao Yu,
  In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2023
 4. DiffuSeq-v2: Bridging Discrete and Continuous Text Spaces for Accelerated Seq2Seq Diffusion Models
  Shansan Gong, Mukai Li, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) 2023
 5. GIMLET: A Unified Graph-Text Model for Instruction-Based Molecule Zero-Shot Learning
  Haiteng Zhao, Shengchao Liu, Chang Ma, Hannan Xu, Jie Fu, Zhihong Deng, Lingpeng Kong, and Qi Liu,
  In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023
 6. Statistical Knowledge Assessment for Large Language Models
  Qingxiu Dong, Jingjing Xu, Lingpeng Kong, Zhifang Sui, and Lei Li,
  In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023
 7. Evaluating Self-Supervised Learning for Molecular Graph Embeddings
  Hanchen Wang, Jean Kaddour, Shengchao Liu, Jian Tang, Matt J. Kusner, Joan Lasenby, and Qi Liu,
  In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023
 8. Self-Adaptive In-Context Learning: An Information Compression Perspective for In-Context Example Selection and Ordering
  Zhiyong Wu, Yaoxiang Wang, Jiacheng Ye, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2023
 9. Explanation Regeneration via Information Bottleneck
  Qintong Li, Zhiyong Wu, Lingpeng Kong, and Wei Bi,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2023
 10. A Cognitive Stimulation Dialogue System with Multi-source Knowledge Fusion for Elders with Cognitive Impairment
  Jiyue Jiang, Sheng Wang, Qintong Li, Lingpeng Kong, and Chuan Wu,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2023
 11. SORTIE: Dependency-Aware Symbolic Reasoning for Logical Data-to-text Generation
  Xueliang Zhao, Tingchen Fu, Lemao Liu, Lingpeng Kong, Shuming Shi, and Rui Yan,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2023
 12. One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings
  Hongjin Su, Weijia Shi, Jungo Kasai, Yizhong Wang, Yushi Hu, Mari Ostendorf, Wen-tau Yih, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, and Tao Yu,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2023
 13. Compositional Exemplars for In-context Learning
  Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Jiangtao Feng, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2023
 14. CAB: Comprehensive Attention Benchmarking on Long Sequence Modeling
  Jinchao Zhang, Shuyang Jiang, Jiangtao Feng, Lin Zheng, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2023
 15. DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
  Yuhang Lai, Chengxi Li, Yiming Wang, Tianyi Zhang, Ruiqi Zhong, Luke Zettlemoyer, Scott Yih, Daniel Fried, Si-yi Wang, and Tao Yu,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2023
 16. Efficient Attention via Control Variates
  Lin Zheng, Jianbo Yuan, Chong Wang, and Lingpeng Kong,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 17. Self-Guided Noise-Free Data Generation for Efficient Zero-Shot Learning
  Jiahui Gao, Renjie Pi, Lin Yong, Hang Xu, Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Weizhong Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, and Lingpeng Kong,
  International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 18. Toeplitz Neural Network for Sequence Modeling
  Zhen Qin, Xiaodong Han, Weixuan Sun, Bowen He, Dong Li, Dongxu Li, Yuchao Dai, Lingpeng Kong, and Yiran Zhong,
  International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 19. DiffuSeq: Sequence to Sequence Text Generation with Diffusion Models
  Shansan Gong, Mukai Li, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, and Lingpeng Kong,
  International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 20. Binding Language Models in Symbolic Languages
  Zhoujun Cheng, Tianbao Xie, Peng Shi, Chengzu Li, Rahul Nadkarni, Yushi Hu, Caiming Xiong, Dragomir Radev, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A Smith, and Tao Yu,
  International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 21. Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
  Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, and Tao Yu,
  International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023
 22. Unsupervised Explanation Generation via Correct Instantiations
  Sijie Chen, Zhiyong Wu, Jiangjie Chen, Zhixing Li, Yang Liu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2023
 23. An Empirical Study of Retrieval-Enhanced Graph Neural Networks
  Dingmin Wang, Shengchao Liu, Hanchen Wang, Bernardo Cuenca Grau, Linfeng Song, Jian Tang, Song Le, and Qi Li,
  European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) 2023
 24. Retrieved Sequence Augmentation for Protein Representation Learning
  Chang Ma, Haiteng Zhao, Lin Zheng, Jiayi Xin, Qintong Li, Lijun Wu, Zhihong Deng, Yang Lu, Qi Liu, and Lingpeng Kong,
  arXiv preprint 2023

2022

 1. ProGen: Progressive Zero-shot Dataset Generation via In-context Feedback
  Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) 2022
 2. Augmenting Multi-Turn Text-to-SQL Datasets with Self-Play
  Qi Liu, Zihuiwen Ye, Tao Yu, Phil Blunsom, and Linfeng Song,
  In Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) 2022
 3. ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
  Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2022
 4. UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
  Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida Wang, Victor Zhong,  Bailin Wang, and 11 more authors
  In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2022
 5. CoNT: Contrastive Neural Text Generation
  Chenxin An, Jiangtao Feng, Kai Lv, Lingpeng Kong, Xipeng Qiu, and Xuanjing Huang,
  In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022
 6. Linear Complexity Randomized Self-attention Mechanism
  Lin Zheng, Chong Wang, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2022
 7. Ripple Attention for Visual Perception with Sub-quadratic Complexity
  Lin Zheng, Huijie Pan, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2022
 8. Event Transition Planning for Open-ended Text Generation
  Qintong Li, Piji Li, Wei Bi, Zhaochun Ren, Yuxuan Lai, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) 2022
 9. Lexical Knowledge Internalization for Neural Dialog Generation
  Zhiyong Wu, Wei Bi, Xiang Li, Lingpeng Kong, and Ben Kao,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2022
 10. Linguistic Frameworks Go Toe-to-Toe at Neuro-Symbolic Language Modeling
  Jakob Prange, Nathan Schneider, and Lingpeng Kong,
  In North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL) 2022

2021

 1. Cascaded Head-colliding Attention
  Lin Zheng, Zhiyong Wu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2021
 2. Good for Misconceived Reasons: An Empirical Revisiting on the Need for Visual Context in Multimodal Machine Translation
  Zhiyong Wu, Lingpeng Kong, Wei Bi, Xiang Li, and Ben Kao,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) 2021