Publications

2023

 1. Binding Language Models in Symbolic Languages
  Zhoujun Cheng, Tianbao Xie, Peng Shi, Chengzu Li, Rahul Nadkarni, Yushi Hu, Caiming Xiong, Dragomir Radev, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A Smith, and Tao Yu,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023) 2023
 2. Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
  Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, and Tao Yu,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023) 2023
 3. Efficient Attention via Control Variates
  Lin Zheng, Jianbo Yuan, Chong Wang, and Lingpeng Kong,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023) 2023
 4. Self-Guided Noise-Free Data Generation for Efficient Zero-Shot Learning
  Jiahui Gao, Renjie Pi, Lin Yong, Hang Xu, Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Weizhong Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, and Lingpeng Kong,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023) 2023
 5. DiffuSeq: Sequence to Sequence Text Generation with Diffusion Models
  Shansan Gong, Mukai Li, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, and Lingpeng Kong,
  In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023) 2023
 6. Unsupervised Explanation Generation via Correct Instantiations
  Sijie Chen, Zhiyong Wu, Jiangjie Chen, Zhixing Li, Yang Liu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023) 2023
 7. Retrieved Sequence Augmentation for Protein Representation Learning
  Chang Ma, Haiteng Zhao, Lin Zheng, Jiayi Xin, Qintong Li, Lijun Wu, Zhihong Deng, Yang Lu, Qi Liu, and Lingpeng Kong,
  arXiv preprint arXiv:2302.12563 2023
 8. A Reparameterized Discrete Diffusion Model for Text Generation
  Lin Zheng, Jianbo Yuan, Lei Yu, and Lingpeng Kong,
  arXiv preprint arXiv:2302.04542 2023
 9. Compositional Exemplars for In-context Learning
  Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Jiangtao Feng, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML 2023) 2023
 10. CAB: Comprehensive Attention Benchmarking on Long Sequence Modeling
  Jun Zhang, Shuyang Jiang, Jiangtao Feng, Lin Zheng, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML 2023) 2023

2022

 1. One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings
  Hongjin Su, Weijia Shi, Jungo Kasai, Yizhong Wang, Yushi Hu, Mari Ostendorf, Wen-tau Yih, Noah A Smith, Luke Zettlemoyer, and Tao Yu,
  Preprint 2022
 2. DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
  Yuhang Lai, Chengxi Li, Yiming Wang, Tianyi Zhang, Ruiqi Zhong, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, and Tao Yu,
  Preprint 2022
 3. Augmenting Multi-Turn Text-to-SQL Datasets with Self-Play
  Qi Liu, Zihuiwen Ye, Tao Yu, Phil Blunsom, and Linfeng Song,
  In Findings of EMNLP 2022 2022
 4. Evaluating Self-Supervised Learning for Molecular Graph Embeddings
  Hanchen Wang, Jean Kaddour, Shengchao Liu, Jian Tang, Matt Kusner, Joan Lasenby, and Qi Liu,
  arXiv preprint arXiv:2206.08005 2022
 5. Retrieval-enhanced Graph Neural Networks for Graph Property Prediction
  Dingmin Wang, Shengchao Liu, Hanchen Wang, Linfeng Song, Jian Tang, Song Le, Bernardo Cuenca Grau, and Qi Liu,
  arXiv preprint arXiv:2206.00362 2022
 6. ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
  Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022) 2022
 7. UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
  Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida Wang, Victor Zhong,  Bailin Wang, and 11 more authors
  In Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022) 2022
 8. Linear Complexity Randomized Self-attention Mechanism
  Lin Zheng, Chong Wang, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML 2022) 2022
 9. Ripple Attention for Visual Perception with Sub-quadratic Complexity
  Lin Zheng, Huijie Pan, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML 2022) 2022
 10. Linguistic Frameworks Go Toe-to-Toe at Neuro-Symbolic Language Modeling
  Jakob Prange, Nathan Schneider, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2022) 2022
 11. Event Transition Planning for Open-ended Text Generation
  Qintong Li, Piji Li, Wei Bi, Zhaochun Ren, Yuxuan Lai, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022 Findings) 2022
 12. Lexical Knowledge Internalization for Neural Dialog Generation
  Zhiyong Wu, Wei Bi, Xiang Li, Lingpeng Kong, and Ben Kao,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022) 2022
 13. ProGen: Progressive Zero-shot Dataset Generation via In-context Feedback
  Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Zhiyong Wu, Jiangtao Feng, Tao Yu, and Lingpeng Kong,
  In Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022 Findings) 2022
 14. Self-adaptive In-context Learning
  Zhiyong Wu, Yaoxiang Wang, Jiacheng Ye, and Lingpeng Kong,
  arXiv preprint arXiv:2212.10375 2022

2021

 1. Cascaded Head-colliding Attention
  Lin Zheng, Zhiyong Wu, and Lingpeng Kong,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2021) 2021
 2. Good for Misconceived Reasons: An Empirical Revisiting on the Need for Visual Context in Multimodal Machine Translation
  Zhiyong Wu, Lingpeng Kong, Wei Bi, Xiang Li, and Ben Kao,
  In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2021) 2021